پاسخ

پرسش کاربر: انجام جراحی زیبایی بینی با بیهوشی عمومی مناسب تر است یا با بی حسی موضعی؟
پاسخ:
جراحی زیبایی بینی با هر دو روش قابل اجراست ولی امروزه جراحی بینی بیشتر با بیهوشی عمومی انجام میشود.
دیدن همه پرسش‌های رده: جراحی بینی