سوال های مهم در مورد جراحی بینی گوشتی

س:آیا بینی گوشتی را میتوان عمل کرد؟
ج: مفهوم بینی گوشتی از نظر جراح و از نظر مردم عادی دو مقوله مختلف است . معمولا" مردم عادی به هر نوع بینی که نوک بزرگ دارد گوشتی میگویند در حالیکه ممکن است بزرگی نوک بینی بعلت غضروف بزرگ آن باشد که از نظر جراح این نوع بینی گوشتی نبوده و غضروف کاملا" به اقدامات جراح جواب میدهد. اما بزرگی نوک بینی ممکن است بعلت چربی زیاد زیر پوست و یا پوست ضخیم آن باشد که از بیرون هم با رنگ متفاوت و وجود منافذ بیش از حد پوستی قابل تشخیص است و این نوع بینی واقعا" گوشتی بوده و کمتر به اقدامات جراح جواب میدهد.
عموما" بینی گوشتی مانع کلی برای انجام عمل جراحی بینی نیست فقط ملاحظات خاصی در تکنیک عمل آنها وجود دارد که جراح باید آنها را در نظر گرفته و با صحبت بیشتر با بیمار انتظارات او را براورد کرده و نسبت این انتظارات را با نتیجه احتمالی عمل بررسی نموده که نهایتا" بتواند به نتیجه ای که در حد انتظار معقول بیمار و خواسته جراح است برسد.

س: آیا این حرف درست است که بینی گوشتی بعد از مدتی که از عمل گذشت بحالت اول برگشته و اصطلاحا" گوشت میاورد؟
ج: هرگز هیچ بینی چه گوشتی ویا غیر گوشتی بحالت اول بر نگشته و اصطلاح گوشت اوردن غیر واقع و غیر علمی است اما چرا این سئوال بطور شایع پرسیده میشود باین دلیل است که مردم عادی در این زمینه از یک پدیده عینی یک نتیجه غیر علمی و غیر واقع میگیرند و توضیح آنکه اصولا" بینی گوشتی باید طبیعی تر عمل شود و هنگامیکه جراح در اثر اشتباه و یا بخاطر اصرار بیمار سعی میکند بینی فانتزی تری بوجود بیاورد ابتدا در فاز ورم بینی مشکلی ندارد ولی بتدریج که ورم ها به آهستگی از بین میروند تناسب نوک بینی با قسمت بالای بینی از بین میرود و از نظر یک شاهد عینی که احتمالا" مدتی هم بیمار را ندیده است تصور بزرگ شدن نوک بینی و نتیجه گیری گوشت اوردن آن مطرح میشود و این چنین یک واقعیت ظاهرا" عینی به یک برداشت غیر علمی و غیر واقعی منجر میگردد.

دکتر محسن ایزدی
فوق تخصصی جراحی ترمیمی و پلاستیک و زیبائی