پاسخ

پرسش کاربر: آیا امکان انجام عمل جراحی زیبائی بینی همزمان با اعمال دیگر ( زیبائی یا غیر زیبائی ) وجود دارد ؟
پاسخ:
دو عمل جراحی میتوانند همزمان انجام شوند ولی این موضوع در مورد تمام اعمال جراحی صادق نبوده و در هر مورد خاص جراح تصمیم میگیرد.
دیدن همه پرسش‌های رده: جراحی بینی