پاسخ

پرسش کاربر: برای بینی که چند سال پیش عمل شده و قوس داره امکان ترمیم و در اومدن حالت بینی طبیعی وجود داره ؟
پاسخ:
بلی. به جراح پلاستیک رجوع کنید.
دیدن همه پرسش‌های رده: جراحی بینی